Ukraine COVID-19 TRACKER

INFECTED


[+0420]


2223978

SICK


[+-2921]


41621

RECOVERED


[+03328]


2130665

DECEASED


[+013]


51692

# Country Infected Sick Recovered Death
1 Kiev [+114]
210849
[+-49]
10608
[+158]
195089
[+5]
5152
2 Kharkiv [+52]
147896
[+-471]
3500
[+515]
140968
[+8]
3428
3 Odessa [+34]
140133
[+-8]
2700
[+40]
134493
[+2]
2940
4 Lviv [+47]
136952
[+-26]
2153
[+73]
131181
3618
5 Dnipropetrovsk [+101]
134912
[+-118]
3199
[+217]
127347
[+2]
4366
6 Zaporizhzhya [+47]
104002
[+47]
1229
100373 2400
7 Donetsk [+19]
90129
[+-20]
1284
[+39]
86535
2310
8 Khmelnytsky [+32]
88530
[+26]
1114
[+6]
85571
1845
9 Zhytomyr [+34]
88143
[+25]
921
[+8]
85449
[+1]
1773
10 Ivano-Frankivsk [+12]
86543
[+-19]
1091
[+31]
83370
2082
11 Cherkasy [+19]
81334
[+17]
2216
[+2]
77837
1281
12 Chernivtsi [+21]
79690
[+6]
763
[+15]
77142
1785
13 Rivne [+29]
79161
[+18]
1114
[+6]
76851
[+5]
1196
14 Sumy [+31]
77511
[+-46]
1238
[+76]
74972
[+1]
1301
15 Poltava [+19]
77476
[+5]
966
[+14]
74680
1830
16 Vinnytsya [+17]
70868
[+-42]
606
[+59]
68579
1683
17 Ternopil [+17]
69882
[+-46]
1043
[+58]
67650
[+5]
1189
18 Mykolayiv [+44]
69441
[+-24]
725
[+68]
66894
1822
19 Zakarpattya [+3]
61937
[+-47]
764
[+50]
59574
1599
20 Volyn [+14]
61865
[+-62]
974
[+76]
59714
1177
21 Chernihiv [+25]
57336
[+10]
906
[+15]
55103
1327
22 Kherson [+32]
35418
[+12]
1335
[+20]
32974
1109
23 Luhansk [+11]
26386
[+10]
714
24753 [+1]
919
24 Kirovohrad [+13]
20491
[+1]
1224
[+10]
18440
[+2]
827
Ukraine(Total) 2223978 41621 2130665 51692